Algoritma pseudokod dan carta alir - UNIT 2 :ALGORITMA PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR

Pseudokod alir carta algoritma dan 2.0 menggunakan

Pseudokod alir carta algoritma dan tahun 6

FarwizahRaisyah

Pseudokod alir carta algoritma dan C/C++ 1

Pseudokod alir carta algoritma dan UNIT2: ALGORITMA

ASK Tingkatan 1 : Video penerangan algoritma

Pseudokod alir carta algoritma dan UNIT2: ALGORITMA

Pseudokod alir carta algoritma dan tahun 6

Unit 2 Menggunakan Algoritma Melalui Pseudokod dan Carta

Pseudokod alir carta algoritma dan UNIT 2:ALGORITMA,PSEUDOKOD

Pseudokod alir carta algoritma dan UNIT2: ALGORITMA

Pseudokod alir carta algoritma dan Unit 2

UNIT 2: ALGORITMA, PSEUDOKOD DAN CARTA ALIR

Pseudokod alir carta algoritma dan 2.0 menggunakan

C/C++ 1

Yang berikut menunjukkan pseudokod aktiviti melukis segi empat sama.

  • Suatu teknik penting yang digunakan untuk merekabentuk algoritma adalah kaedah yang dinamakan rekabentuk atas-bawah atau penghalusan langkah-demi-langkah.

  • Setelah algoritma dibina, langkah seterusnya ialah melaksanakannya dalam sesuatu bahasa pengaturcaraan tertentu.

  • Aturcara yang boleh dijalankan oleh satu set data sahaja, tidak bermakna yang ia boleh dijalankan dengan data yang lain.
2022 bulldog.thealliance.gg